Login Form

Skydda Skogens styrelse väljs på årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet äger rum innan sista mars varje år. Valberedning: Du är välkommen att lämna dina synpunkter till valberedningen på: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här

Elin Götmark är talesperson och kassör för Skydda Skogen. Hon har varit aktiv med skogsfrågor inom miljörörelsen i över femton år, ursprungligen i Fältbiologerna. Elin är gärna ute och inventerar i skogen hela sommaren och sitter ofta vid mikroskopet på vinterkvällarna och artbestämmer mossor. Hon jobbar också med interndemokrati och att utveckla föreningsarbetet, och bor på västkusten.

 

Julian Klein är talesperson i föreningen. Julian är natur - och frilufsliventusiast och trivs bäst i storskaliga obrytna landskap med ett fiskespö i handen, och hemma bland tomaterna i trädgården. Vill ge de sista bitarna naturnära miljöer en röst. Julian är intresserad av allt som leder till ett mer hållbart, jämlikt, friskt och glad samhälle. Till vardags är han doktorand i ekologi och forskar om hur den biologiska mångfalden kan få ett bättre fäste i det moderna skogsbruket.
Interessenten, welche mit Schützt den Wald (Skydda Skogen) auf deutsch in Kontakt kommen wollen, dürfen Julian gerne anrufen oder ihm eine Mail schreiben.

 

David van der Spoel - webbansvarig

Fågelskådare sen tonåren och har numera natur- och landskapsfotografi som hobby. Har gjort en del fågelinventeringar men vill nu komma igång med naturskydd i praktiken innan det är för sent. Har debatterat den viktiga frågan om klimatet och skogen  och kommer att fortsätta med det framöver. Vandrar gärna i fjällen eller på Gotland. På vardagar professor i biologi vid Uppsala universitet.

 

Birgitta Tulin - Ledamot

För Birgitta kom först ett intresse för fåglar och sedan blev klimatfrågan allt mer överskuggande. Populärvetenskapliga böcker om naturen, och E.O. Wilsons böcker, fick henne att motionera i Klimatriksdagen 2018 om att avsätta fler områden till reservat och nationalparker och att engagera sig för att uppmärksamma FNs dag för biologisk mångfald. Som humanist, har Birgitta senast undervisat i moderna och klassiska språk, och även tidigare arbetat med olika NGOs. "Att skydda skogen tycker jag är ett bra sätt att försöka hejda minskning och utrotning av arter. Här finns ett samband med klimatförändringen, som intresserar mig, liksom folkbildning om det biologiska systemet. Om vi inte kan namnen på dem och det som lever i skogen försvinner också kunskapen om dem."

Michael Nilsson - Ledamot

Är en skogsvandrande naturinventerande bildkonstnär som varit ideellt engagerad för skogen sedan 1980-talet. Bor strax öster om Göteborg i Härrydas kuperade och sjörika skogslandskap där jag finner inspiration till mitt konstnärskap och till mitt engagemang för skogen. Förutom min konstnärsverksamhet har jag ett konsultföretag där jag gör miljöutredningar och naturinventeringar. Växte upp i Västervik där jag som barn tillbringade somrarna i skärgården med dess skogar med knotiga gammeltallar, vilket skapade en stark känsla för naturen. Har många år varit aktiv inom Naturskyddsföreningen i styrelsen för den lokala kretsen i Härryda och för länsförbundet. Även engagerad i skogsfrågor på riksnivå i olika grupper och nätverk. Sitter med i Skogsstyrelsens sektorsråd, region Väst och i Mölndalsåns vattenråd som representant för Naturskyddsföreningen och den ideella naturvården. Genom mitt engagemang har jag fått insikt i allt från skogsekosystemens stora betydelse och funktion till hur skogsbruket och samhället påverkar skogen. Jag vill jobba för en förändring av människans idag ofta negativa påverkan på naturen och för att mer skog skall skyddas.

Kristina Bäck - Ledamot

Miljödebattör och skogsaktivist, ledamot i föreningen Skydda Skogen. Har ett stort intresse och engagemang för olika miljöfrågor i synlighet skogens biologiska mångfald och skogen och klimatet. Initiativtagare till manifestationen för biologisk mångfald. Skriver ofta artiklar om natur- och miljö, ibland bland annat för Natursidan.

Jon Andersson - Ledamot

Jobbar på Sweco med naturvärdesbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar med mycket kartmaterial och illustrering. Har tidigare arbetat som naturvärdesinventerare på Länsstyrelsen och bedrivit forskning på SLU. Är engagerad i skogs- och miljöfrågor.

Amanda Tas - Ledamot

Miljövetare med inriktning på naturvårdsbiologi. Varit aktiv i miljörörelsen i drygt 15 år både i Sverige och utomlands. Bl.a. arbetat för olika miljöorganisationer, framför allt med skogsfrågor, men även som forskningsassistent, pedagog och guide. Är väldigt intresserad av hur skog och klimat samverkar, skogens biologiska mångfald och miljöfrågor i allmänhet.

Nils-Erik Norrby - Ledamot

Nils-Erik är biolog och egenföretagare, uppväxt i Oskarshamn och med ett mångårigt intresse för bevarande och skötsel av tätortsnära skogar och kulturmiljöer. Detta i synnerhet naturvårdsåtgärder i ädellövskogar och nyetablering av lövskog. Under tio års tid har Nils-Erik bott på Gotland, där han varit engagerad i kampen för att stoppa kalkbrytningen Ojnareskogen. Nils-Erik är också konstnär och har haft flera utställningar om hur konsumtionssamhället innebär ett allt högre tryck både på naturskogar och jordbruksmark.
I föreningen Skydda skogens styrelse fokuserar Nils-Erik utöver tätortsnära skogar också på prospekteringsansökningar, gruvdrift samt skogsbruket i skärgårdar.

 Margareta Ihse - Adjungerande extern ledamot

Margareta Ihse är uppväxt i nordvästra Skåne och bosatt sen 50 år i Stockholm. Hon är ekolog och naturgeograf och professor emerita vid Stockholms Universitet i ekologisk geografi. Är ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, var tidigare dess vice preses och är nu ordf. i kommittén för landskapsfrågor; ingår i Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald. Har varit ledamot i ett flertal styrelser med natur- och miljövårdsinriktning; var vice ordförande i Naturskyddsföreningens riksstyrelse, ledamot i WWF:s styrelse och är nu verksam i deras förtroenderåd, Artdatabankens styrelse, internationella och svenska IALEś (International Association of Landscape Ecology) styrelser. Disputerade 1979 inom naturgeografi och skapade en metodik för vegetationskartering för naturvård vilket var den första heltäckande vegetationskartan av de svenska fjällen. Landskapsförändringar och deras betydelse för biologisk mångfald är det som engagerat Margareta mest och hon har arbetat med de flesta naturtyper. Hon var med och tog fram metodik för inventering av ädellövskogar och värdefulla lövskogar och senare nyckelbiotopsinventeringen.

Anders Delin styrelsen Anders Delin - Hedersledamot

Pensionerad läkare, MD, specialist i kirurgi. Uppvuxen i Stockholm och i Hälsingland, 1984 – 2002 överläkare vid Bollnäs sjukhus. Ordförande i Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län 1986 – 1996, Initiativtagare till och ordförande i Gävleborgs Botaniska Sällskap 1981 – 2005, initiativtagare till Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 1991 och till Nätverket Skydda Skogen 2000. Gick bort i augusti 2017.